Header Ads

SKE ได้รับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024


บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 ในงาน Thailand Digital Transformation Symposium 2024 ในฐานะ องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัล โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยทางคุณคุณจิตณิช ตั๊นตระกูล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์) และ คุณปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล) รวมถึงตัวแทนพนักงานบางส่วนเข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้

รางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงความทุ่มเทที่ SKE Group ที่มีการสนับสนุนการเป็น Digital Organization มาอย่างต่อเนื่อง โดยนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรหลายส่วนเพื่อให้กระบวนการทำงานเกิดผลลัพธ์ที่สำคัญและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้แก่

– ระบบ Digital workflow: พนักงานสามารถจัดการเอกสารภายในองค์กร รวมถึงการอนุมัติและตรวจสอบสถานะเอกสารได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและลดการใช้กระดาษ เช่น การจัดทำบันทึกภายใน การจัดทำเอกสารการเบิก/เคลียร์ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

– ระบบ HR: พนักงานสามารถขออนุมัติลางาน และขออนุมัติรับรองเวลาการทำงาน ผ่านโปรแกรม Web Time และยังสามารถตรวจสอบ Slip เงินเดือนผ่านโปรแกรม Payroll slip online อีกทั้งยังสามารถขออนุมัติเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานนอกเหนือจากตารางการปฏิบัติงานแบบ Hybrid working ผ่านโปรแกรม Work in office request

– ระบบ Service request: พนักงานสามารถส่งคำร้องขอรับบริการด้าน IT และขอเอกสารทางกฎหมายภายในองค์กร ผ่านโปรแกรม Information technology service request และ Legal service request

– ระบบบริหารจัดการงานทั่วไป อาทิ ระบบจองใช้ห้องประชุมภายในสำนักงาน, ระบบการบริหารคลังสินค้า และระบบติดตามเอกสารเสนอลงนามภายในองค์กร


ซึ่งการทำ Digital organization นี้ เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน (Sustainability) รอบด้านผ่านแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) และช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดการใช้กระดาษ ที่ส่งผลต่อ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon footprint) โดย เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ทำให้องค์กรมีความเป็นมูลค่าสูงขึ้น และลดการใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) รวมไปถึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานและสังคม โดยให้โอกาสที่ดีให้กับพนักงานที่มีความหลากหลายและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในระบบดิจิทัล สอดคล้องกับด้านสังคม (Social) อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลขององค์กร สามารถใช้ระบบการสื่อสารและรายงานออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรได้ สอดคล้องกับ ESG ด้าน บรรษัทภิบาล (Governance) และทำให้องค์กรมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จนได้รับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024

ที่มา: สากล เอนเนอยี

No comments

Powered by Blogger.