Header Ads

DataX ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้าน AI นำทีมนักวิทยาศาสตร์ด้าน AI โชว์ศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัย AI และ LLMs จนได้รับการเผยแพร่ใน 3 เวทีชั้นนำด้าน AI LLMs ระดับโลก


บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด หรือ DataX ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ่านการใช้ประโยชน์จาก data science เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ LLMs (Large Language Models) ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) มุ่งมั่นเดินหน้าวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยการนำขีดความสามารถด้าน AI Big Data และ LLMs มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินการธนาคารให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น จน ผลงานวิจัยด้าน AI, LLMs และFintech 3 บทความ ได้รับการเผยแพร่ในเวทีสัมมนาชั้นนำระดับโลก ได้แก่ งานData-centric Machine Learning Research (DMLR) Workshop at ICLR 2024 จัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย, งาน International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2024) จัดขึ้น ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก และงาน Financial Technology and Natural Language Processing (FinNLP) สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ และศักยภาพด้านบุคลากรขององค์กรที่เต็มไปด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม SCBX ในการมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้วางรากฐานและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่ม SCBX ในระยะยาว เพื่อมุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค

รายละเอียด 3 งานวิจัยของ DataX

"Birbal: An efficient 7B instruct-model fine-tuned with curated datasets" จากงาน Data-centric Machine Learning Research (DMLR) Workshop at ICLR 2024 จัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยงานวิจัยนำเสนอผลจากนำโมเดลชนะเลิศชื่อ Birbal ซึ่งใช้เทคโนโลยี Mistral-7B และถูกปรับปรุงด้วยการฝึกเพิ่มเติมบนเครื่อง RTX 4090 เพียงเครื่องเดียวเป็นเวลา 16 ชั่วโมง โดยได้รับการปรับปรุงผลลัพธ์ไปถึง 35% มากกว่าการส่งผลงานที่ดีที่สุดอีกอันที่มีชื่อว่า Qwen-14B ด้วยการสร้างคำสั่งที่มีคุณภาพสูงที่สามารถครอบคลุมงานที่หลากหลาย โดยมี นายปาวัน ราชปุต Senior AI Scientist DataX เป็นผู้เขียนร่วมคนที่สอง


"Team NP_PROBLEM at SemEval-2024 Task 7: Numerical Reasoning in Headline Generation with Preference Optimization" จากงาน International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2024) จัดขึ้น ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก โดยงานวิจัยนำเสนอการวิเคราะห์ตัวเลข ซึ่งมีความแม่นยำทางตัวเลขสูงสุดกว่า 73.49% และได้เลือกการออกแบบระบบและรูปแบบข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ตอกย้ำถึงศักยภาพและความท้าทายในการผสมผสานการวิเคราะห์ตัวเลขในการสร้างหัวข้อข่าวของ LLM โดยมี นายปาวัน ราชปุต และนายณัฎฐ์ ชูกำแพง Senior AI Scientist DataX เป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัย


"Adapting LLM to Multi-lingual ESG Impact and Length Prediction using In-context Learning and Fine-Tuning with Rationale" จากงาน Financial Technology and Natural Language Processing (FinNLP), COLING 2024 โดยงานวิจัยนำเสนอวิธีการทำนายผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เชิงสังคม และการบริหารงาน (ESG) จากบทความข่าวโดยใช้ LLMs รวมถึง GPT-4 พร้อมกับ In-context learning (ICL) และ Mistral (7B) LLM โดยมี นายปาวัน ราชปุต Senior AI Scientist DataX เป็นผู้เขียนหลักDataX demonstrates AI prowess: Leading AI scientists showcase breakthroughs in LLM research across global forums


SCB DataX Co., Ltd (DataX), a business data analysis service provider under the SCBX Group, is dedicated to enhancing competitiveness through data science, artificial intelligence (AI), and Large Language Models (LLMs). By harnessing the power of AI, Big Data, and LLMs, they aim to create more efficient and accurate financial and banking products and services. Their groundbreaking research articles on AI, LLMs, and Fintech have garnered global attention, having been featured at prestigious international seminars such as the Data-centric Machine Learning Research (DMLR) Workshop at ICLR 2024 in Vienna, Austria; the International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2024) in Mexico City, Mexico; and Financial Technology and Natural Language Processing (FinNLP) events. This reflects the company's expertise and the wealth of knowledge possessed by its personnel in AI and Machine Learning, aligning with the SCBX Group's vision of pioneering new technologies to establish long-term competitiveness and position itself as a leading regional financial technology group.

Here are the details of the three research studies conducted by SCB DataX Co., Ltd:

"Birbal: An Efficient 7B Instruct-Model Fine-Tuned with Curated Datasets": At the Data-centric Machine Learning Research (DMLR) Workshop held during ICLR 2024 in Vienna, Austria, SCB DataX presented their groundbreaking research on the Birbal model. This winning model leverages Mistral-7B technology and was further improved through additional training on a single RTX 4090 for 16 hours. The result showed a remarkable 35% improvement over the baseline performance. Another noteworthy model, Qwen-14B, was also introduced, capable of generating high-quality commands across a wide range of tasks. Mr. Pawan Rajpoot, a Senior AI Scientist at DataX, co-authored this study.


"Team NP_PROBLEM at SemEval-2024 Task 7: Numerical Reasoning in Headline Generation with Preference Optimization": Presented at the International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2024) in Mexico City, Mexico, this research focuses on numerical reasoning in headline generation. The team achieved an impressive numerical accuracy of over 73.49%. The study not only analyzes numbers but also delves into system design and common error patterns. By integrating numerical analysis into Large Language Models (LLMs), the researchers shed light on the potential and challenges of creating informative headlines. Co-authored by Mr. Pawan Rajpoot and Mr. Nut Chukamphaeng, both Senior AI Scientists at DataX, this study contributes significantly to the field.


"Adapting LLM to Multi-lingual ESG Impact and Length Prediction using In-context Learning and Fine-Tuning with Rationale": Presented at the Financial Technology and Natural Language Processing (FinNLP) event during COLING 2024, this research addresses a critical area: predicting the impact and timing of environmental, social, and governance (ESG) events from news articles. SCB DataX leveraged LLMs, including GPT-4 with In-context Learning (ICL) and Mistral (7B) LLM, to achieve accurate predictions. The main author of this study is Mr. Pawan Rajpoot, a Senior AI Scientist at DataX.


No comments

Powered by Blogger.