Header Ads

ทันตแพทย์ อินเตอร์ สจล. เริ่มรับทันตแพทย์นวัตกรปี 67

คณะทันตแพทยศาสตร์ อินเตอร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะมุ่งเน้นสร้างทันตแพทย์รุ่นใหม่ ที่จะมีความรู้ความสามารถ และทักษะในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านทันตแพทย์ ด้านเทคโนโลยี AI ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม และด้านบริหารธุรกิจ ทำให้เป็นหลักสูตรที่แตกต่างกับหลักสูตรทั่ว ๆ ไป

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. อารยา พงษ์หาญยุทธ รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้สรุปจุดเด่นของคณะที่แตกต่างกันจากสถาบันอื่น ๆ ไว้เพิ่มเติมดังนี้มีการนำเทคโนโลยีทางทันตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นยุคของ Digital Dentistry มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เข้าใจ คุ้นเคย และสามารถรับมือกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
  • อาจารย์ มีความพร้อมในการสอนด้วยเทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรม
  • บัณฑิตจะมีทักษะด้านวิชาชีพทันตแพทย์ตามมาตรฐานสากล สามารถสื่อสารด้านวิชาการและงานวิจัยกับทันตแพทย์นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสในการไปดูงานด้านการเรียนการสอน และการผลิตอุปกรณ์ทางทันตกรรมในต่างประเทศ
  • ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์การสร้าง Multi-disciplinary Innovation ที่คำนึงถึงผู้ใช้

คณะทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เรียนอะไร?

การเรียนทันตแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ นี้ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี โดย จะมีนักศึกษาในแต่ละรุ่นเพียงไม่เกิน 30 คนเท่านั้น และต้องบอกว่า นักศึกษาที่เรียนคณะนี้ นอกจากจะเรียนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์แล้ว ยังจะได้เรียนวิชาต่าง ๆ ที่จะฝึกทักษะแห่งการเป็นนวัตกรและทันตแพทย์ยุคใหม่ อีก 5 อย่างได้แก่
  • Thinking Skills ทักษะการคิดและทักษะอื่น ๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นคณะทันตแพทย์ฯ แห่งแรกที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเรื่องทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systems Thinking Skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative & Innovative Thinking Skill) รวมทั้งต้องมีทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill), ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Teamwork Skills)
  • Interdisciplinary Learning and Innovation มีการเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในเรื่องที่ทันตแพทย์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การบริหาร วิศวกรรม การออกแบบ เป็นต้น เพื่อสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ สู่การสร้าง Interdisciplinary Innovation
  • Technology Literacy นำเทคโนโลยีทางทันตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปีแรกของการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคย เข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีทางทันตกรรมต่าง ๆ และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเกิดอย่างรวดเร็วในอนาคต
  • Digital Dentistry and E-Services ครบครันด้วยห้องแล็บทันตกรรม และคลินิกทันตกรรมสำหรับนักศึกษาที่พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
  • Teaching with the Latest Technology อาจารย์ผู้สอนที่มีความพร้อมในการสอนผ่านเทคโนโลยีนำสมัยและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรมในสาขาต่าง ๆ รวมถึงมีอาจารย์จากสถาบันต่างประเทศมาเป็นผู้ร่วมสอน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ 550,000 บาท ต่อภาคเรียน หรือประมาณ 6,600,000 ตลอดหลักสูตร มีทุนการศึกษา 3-5 ทุนต่อปี ทั้งทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน และทุนการศึกษาแบบบางส่วน

คณะทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 รอบแรก ตั้งแต่แล้ววันนี้ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566 ติดตามรายละเอียดและ เกณฑ์การรับสมัครได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้KMITL official website: https://kmitl.ac.th
School of Dentistry website: https://dent.kmitl.ac.th/
Facebook page: School of Dentistry, KMITL
Email: dent@kmitl.ac.th
Tel. 02 329 8000 ต่อ 2189 หรือ 095 072 8540

ขอบคุณมากค่ะ

Best Regards,

Duangduean Phuthichaichanya (Duean)

contact : ️ 02-029-9417

                061-617-8942

ZOOM PR

No comments

Powered by Blogger.