Header Ads

KKP มุ่งสู่สถาบันการเงินเพื่อความยั่งยืน ติดตั้ง Solar Rooftop บนอาคารสำนักงานใหญ่และสาขา 25 แห่งกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เดินหน้าสู่การเป็นสถาบันการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) อย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุดได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop บนอาคารสำนักงานใหญ่และสาขาที่มีศักยภาพ รวม 25 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าลดการก่อก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานภายในองค์กรสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2578

นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค ประธานกรรมการ บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า KKP ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดย KKP ตระหนักถึงวิกฤตภาวะโลกร้อนที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น จึงได้กำหนดเป้าหมายลดการก่อก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กรสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero own operation emission) ภายในปี 2578 ตามแนวคิด 'การธนาคารเพื่อความยั่งยืน' (sustainable banking) หรือการเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนในระยะสั้น โดยดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการใช้เปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด ฯลฯ

"การติดตั้ง Solar Rooftop เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดย KKP ได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop บนอาคารสำนักงานใหญ่และสาขาที่มีศักยภาพเหมาะสมรวม 25 แห่ง ครบเสร็จสิ้นในไตรมาส 1 ของปี 2567 ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 400 กิโลวัตต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ KKP สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเดิมไปได้เฉลี่ย 241,000 หน่วย (kWh) ต่อปี และลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกบนชั้นบรรยากาศได้เฉลี่ย 120 ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่า (TonCO2e) ต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 12,600 ต้นต่อปี

ยิ่งกว่านั้น เราจะยังเดินหน้าขยายการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หรือพลังงานสะอาด ที่นอกจากจะช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดย KKP อยู่ในระหว่างการศึกษาและสรรหาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพิ่มเติมผ่านมาตรการต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้า พนักงาน และชุมชนต่อไป"


ข่าวโดย:

ธนกร จ๋วงพานิช  (จ๋วง)
โทร. 084 0070894
อีเมล์ tanakorn.juan@kkpfg.com

www.kkpfg.com

KKP-ADVICE-CENTER-signature


No comments

Powered by Blogger.