Header Ads

เอสซีบี เอกซ์ ประกาศผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 43,521 ล้านบาท


บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิของปี 2566 จำนวน 43,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.9% จากปีก่อน

รายได้จากการดำเนินงานรวม 171,103 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% จากปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 71,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% จากปีก่อน โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ 42% ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 45.2% สะท้อนถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ตั้งเงินสำรองจำนวน 43,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.9% จากปีก่อน แสดงถึงการบริหารคุณภาพสินเชื่ออย่างรอบคอบ เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยที่ไม่ทั่วถึง และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 160% เท่ากันกับปีที่แล้ว

คุณภาพของสินเชื่อโดยรวมอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 3.4% ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3.3% ในปีก่อน เงินกองทุนตามกฎหมายของบริษัทฯ อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 18.8% และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ระดับ 9.3%นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ในปี 2566 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤตโควิด ภายใต้การฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศที่ไม่ทั่วถึง ภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูง ตลอดจนความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ เติบโตสินเชื่อผู้บริโภคแบบไม่มีหลักประกันเพิ่มขึ้นในอัตรา 24% จากปีก่อน โดยมียอดสินเชื่อคงค้างในส่วนนี้จำนวนกว่า 165,000 ล้านบาท เป็นการตอบรับแนวนโยบายภาครัฐเรื่องการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อย (financial inclusion) ของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ให้ผลตอบแทนมั่นคง ผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างทั่วถึง ภายใต้สภาวะตลาดทุนที่มีความผันผวนสูง

สำหรับกลยุทธ์ในระยะต่อไป บริษัทฯ จะเน้นการเติบโตธุรกิจจากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และบริหารต้นทุนให้เหมาะสม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพื่อเป็นตัวจักรสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ขยายการบริการลูกค้าอย่างทั่วถึง และสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง"

SCBX ANNOUNCED 2023 NET PROFIT OF BAHT 43.5 BILLION

SCB X Public Company Limited (SCBX) has reported a consolidated net profit of Baht 43.5 billion in 2023, a 15.9% yoy increase.

Total operating income rose by 10.8% yoy to Baht 171.1 billion. Operating expenses increased by 2.7% yoy to Baht 71.8 billion, leading to a significant decrease in the cost-to-income ratio to 42%, down from the previous year's 45.2%. This reflects our commitment to effective cost management and the ongoing effort to increase operational efficiency.

The company set aside provisions of Baht 43.6 billion for 2023, a 28.9% yoy increase, as a prudent response to preemptively provide a cushion for global geopolitical uncertainties and an uneven economic recovery in Thailand. The non-performing loan (NPL) coverage ratio remained at 160%, consistent with last year's level.

Overall asset quality is well under control. The NPL ratio was 3.4% at the end of 2023, slightly higher than the 3.3% recorded at the end of 2022. The capital adequacy ratio remained strong at 18.8% and the Return on Equity (ROE) at the end of 2023 stood at 9.3%.

Arthid Nanthawithaya, Chief Executive Officer of SCBX, commented "In 2023, SCBX focused on providing assistance to customers who continue to be affected by the COVID-19 crisis. Amid uneven domestic economic recovery, high household debt, and rising external risks, the company grew its unsecured consumer loans by 24% from the previous year, with outstanding loans in this segment amounting to approximately Baht 165 billion. This was in response to the Thai government's policy on financial inclusion for low-income segment. In addition, the company was actively promoting convenient accessibility through our digital channels for retail investors to purchase SCBX's debentures which offered a stable-return alternative despite highly volatile capital market conditions.

In the next phase of our strategy, the company will focus on improving efficiency, appropriately managing costs, developing technological capabilities, and enhancing financial stability. This approach aims to position SCBX as a key engine of economic development, expanding services to our customers, and creating shareholder value."

No comments

Powered by Blogger.