Header Ads

กสทช. - กดป. ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการคิดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2566


พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน ตาม พรบ. กสทช. และ กลป. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์คลินิก พลเอก นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรี กตป. ด้านกิจการกระจายเสียง ตร. จินตนันท์ ขญาตร ศุภมิตร กดป. ด้านกิจการโทรทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทิศา รัตนวิชา กดป. ด้านกิจการ โทรคมนาคม และนางสาวอารีวรรณ จตุทอง กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2556 ที่ กลป. ต้องจัดทำรายงาน แจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (นับจาก 31 ธันวาคม ของทุกปี) และให้ กสทช. นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาแล้วต่อไป
ประเด็นสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจําปี 2566 ประกอบด้วย (1) การติดตามและประเมินผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงในกิจการกระจายเสียงอันเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) (2) พหุนิยมและแนวนโยบายและการเตรียมการรองรับการสิ้นสุดใบอนุญาตการประกอบกิจการ โทรทัศน์ในปี 2572 (3) การเพิ่มขีดความสามารถโครงข่ายโทรคมนาคมส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงข่าย โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ (4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค (5) การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแห่งชาติ (6) การบูรณาการเรื่องการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) พื้นที่ขายขอบ (Zone C+) (Universal. Service Obligation net, USO net) ที่ กสทช. ดำเนินการ (7) การตีความตามบทบัญญัติข้อกฎหมายที่แตกต่างกันของ กสทช. ที่ทำให้เกิดคดีความฟ้องร้องต่อศาล


ผลการดำเนินงานและบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจําปี 2566 พบว่า สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ที่สำนักงาน กสทช. จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) ปัญหาที่ประชาชนถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิฉาชีพออนไลน์ (2) การกำกับดูแล OTT และ (3) การสร้างเอกภาพความสมานฉันท์ในการทำงานร่วมกันของ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรและมีความสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลและได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

No comments

Powered by Blogger.